Đã buông nó ra nhưng vẫn muốn biết nó đi về đâu...


0 nhận xét: