Ai bảo thiền phải chậm? ai buộc làm phải nhanh?...


0 nhận xét: