An lạc thì có, mà khó giác ngộ được...


0 nhận xét: