Đạo đức là do mỗi người tự nhận ra...


0 nhận xét: