Bản thân sự quan sát hồn nhiên là Đạo...


0 nhận xét: