Bay bằng hai cánh chứ không phải một...


"...Thượng Đế xoay vần con người giữa cuộc đời với những cảm xúc trái ngược nhau
nhằm giúp họ thấy ra tính hai mặt của cuộc sống để sau này họ sẽ bay bằng hai cánh
chứ không phải một..." - Rumi

0 nhận xét: