Bể khổ hay Niết Bàn thì cũng chỉ có trong lòng con...


0 nhận xét: