Chân lý không thuộc về tổ chức nào cả...


0 nhận xét: