Chính nước mắt vơi đầy, là những lời khai thị...


0 nhận xét: