Không phải đem chính mình thể nhập vạn pháp...


0 nhận xét: