Không thấy con tu gì cả thì mới đúng là tu theo Phật...


0 nhận xét: