Muốn diệt phóng tâm, tâm lại phóng...


0 nhận xét: