Muốn được bình an thì chỉ chuốc lấy bất an...


0 nhận xét: