Người giác ngộ không chấp giữ bên nào...


0 nhận xét: