Phải buông hết mọi nương tựa đi mới được...


0 nhận xét: