Tốt nhất là không có nguyên tắc gì cả...


0 nhận xét: